Privacy

Zo gaan we met informatie om.

Beschermen van informatie

Rotterdam Basketbal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze Privacy policy willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rotterdam Basketbal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot wat strikt nodig is voor het doel;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Rotterdam Basketbal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, persoonsgegevens van vrijwilligers, persoonsgegevens van coördinatoren, coaches en scheidsrechters op basketbalprojecten van algemeen belang en sponsoren Persoonsgegevens van leden en sponsoren worden door Rotterdam Basketbal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden waaronder de ledenadministratie van Rotterdam Basketbal en de Sportlink-administratie van de Nederlandse Basketbal Bond;
 2. Basketbal-gerelateerde communicatie over de teams en teamspelers en sportieve prestaties in de nieuwsbrieven en/of op de website en/of op Social Media (bijvoorbeeld de facebookpagina van Rotterdam Basketbal);
 3. Het doen van uitnodigingen naar de leden;
 4. Het verkrijgen van (gemeentelijke) sportsubsidies;
 5. Het uitvoeren van basketbalprojecten van algemeen belang.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. De overeengekomen lidmaatschapsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst, declaraties van trainers en/of scheidsrechters op basketbalprojecten van algemeen belang, of sponsorovereenkomst of toestemmingsverklaring.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rotterdam Basketbal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Bedrijfsnaam,
 2. Voornaam,
 3. Tussenvoegsel,
 4. Achternaam,
 5. BSN nummer (ingeval van vrijwilligers of trainers en/of scheidsrechters op basketbalprojecten van algemeen belang)
 6. Kopie paspoort (ingeval van beloning via Sportkader plaatsvindt)
 7. Adres, postcode en woonplaats,
 8. Verklaring omtrent gedrag
 9. Telefoonnummer (zakelijk),
 10. Mobiel telefoonnummer (persoonlijk),
 11. (zakelijk) E-mailadres,
 12. Geslacht,
 13. Geboortedatum,
 14. Bezit van scheidsrechters- en/of trainersdiploma’s NBB,
 15. Contributiebetalingen, schuldvrijverklaring

 

Uw persoonsgegevens worden door Rotterdam Basketbal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. Het verwerken van de leden- en spelers-informatie door de Nederlandse Basketball Bond via Sportlink;
 2. Het verwerven van sportsubsidies en bijdragen in de kosten van de basketbalprojecten van algemeen belang;
 3. Het belonen van coördinatoren via Sportkader  en middels opgaven IB47 formulier via de Belastingdienst, op basketbalprojecten van algemeen belang;
 4. Het incasseren van contributies via Clubcollect

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rotterdam Basketbal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 1. Alle personen die namens Rotterdam Basketbal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 4. Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Algemeen

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Bestuur Rotterdam Basketbal