Veilig sportklimaat

Zo gaan we met basketbal om

Preventie

Als sportvereniging willen wij, dat alle leden veilig en met plezier sporten.  Daarom nemen wij maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Rotterdam Basketbal heeft drie vertrouwens-contactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie) en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, coaches, trainers, begeleiders, vrijwilligers, bestuur, etc, iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging.

De vertrouwenscontactpersoon heeft vooral een procedureel adviserende rol. De vertrouwenscontactpersoon kan bij de sportbond terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

Rotterdam Basketbal heeft gedragsregels opgesteld om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  De regels geven aan, waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Begeleiders kennen de gedragsregels, hebben deze gedragsregels ondertekend en handelen hier naar.  De gedragsregels zijn in dit document opgenomen.

Wij screenen alle trainers en coaches van Rotterdam Basketbal:

 1. Alle trainers en coaches hebben een kennismakingsgesprek met een bestuurslid of lid van de technische commissie, wanneer zij bij de vereniging komen.
 2. Een bestuurslid of lid van de technische commissie checkt de referenties, door contact op te nemen met de vereniging waar de begeleider vandaan komt. Dit wordt tijdens het kennismakingsgesprek meegedeeld.
 3. Een bestuurslid bevraagt het landelijk registratiesysteem seksuele intimidatie van de sportbond.
 4. Wij vragen alle begeleiders om een VOG. Het VOG moet om de vijf jaar opnieuw worden aangevraagd.
 5. Wij vragen alle begeleiders de gedragsregels te ondertekenen.
 6. Alle trainers en coaches worden ingeschreven bij de sportbond of vullen de Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) in.

Rotterdam Basketbal heeft omgangsregels opgesteld voor iedereen die bij Rotterdam Basketbal hoort. Dit helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen en indien ze overschreden worden aan te pakken. De omgangsregels worden aan het begin van ieder seizoen door de coaches met de ouders en de spelers besproken. De omgangsregels staan op de website van de vereniging.

Dit beleidsdocument is te vinden op de site van de vereniging. Daarnaast zal ieder jaar in de nieuwsbrief aandacht worden besteed aan het beleid. Dit onderwerp staat jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering op de agenda. Er vindt twee keer per jaar een gesprek plaats tussen de vertrouwenscontactpersonen en het bestuur om het beleid onder de loep te nemen en om de nodige acties  rond dit onderwerp te bespreken.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Rotterdam Basketbal neemt seksuele intimidatie serieus.
Wij onderschrijven de landelijke gedragsregels die  voor sportbegeleiders zijn opgesteld. Deze regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie speler en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF:

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 1. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 2. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 3. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 4. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 5. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 6. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 8. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 9. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Fons heeft in juni 2016 een cursus gevolgd bij het NOC*NSF en is hierdoor gecertificeerd als vertrouwenscontactpersonen (VCP) voor Rotterdam Basketbal. De andere VCP’s zullen zo spoedig mogelijk een cursus volgen.

Een veilige sportomgeving - “SCHERMEN OMHOOG”

In seizoen 2017-2018 hebben wij als vereniging het besluit genomen te werken naar een “OPEN” verenigingscultuur, waar alle spelers, coaches en ouders zich veilig en thuis voelen. Een vereniging waarin wij SAMEN TRAINEN en SAMEN OPLEIDEN. Door de schermen omhoog te doen kom je de zaal inlopen en zie je meerdere teams over de 3 velden trainen. Spelers zijn hier een onderdeel van de vereniging. Het geluid van basketbal klinkt door de zaal heen en de energie van het ene veld werkt aanstekelijk op de groep ernaast.

 1. Een veilige sportomgeving

Als de schermen omhoog zijn kan een ieder beter overzicht hebben over wat er op de velden gebeurt. Wij zijn als vereniging met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en pedagogisch klimaat tijdens onze trainings- en wedstrijddagen.

 1. Verenigingsgevoel

Als je als speler bij Rotterdam Basketbal binnenkomt dan wil je basketbal beleven en zien. Door te zien wat er op de andere velden gebeurt, leer je ook van elkaar en neem je energie van elkaar over. Je weet ook wie er bij jouw club trainen en spelen. Je hebt direct contact met anderen. Schermen omhoog stimuleert sociale samenhang .

 1. Samenwerkende coaches

Een van de technische beleidsdoelen is nauwere samenwerking van de trainers en coaches. Zij zijn het boegbeeld van de vereniging en geven door hun manier van samenwerking het voorbeeld. Met de schermen omhoog kunnen zij tijdens de trainingen zien wat andere coaches doen, makkelijker met elkaar communiceren, helpen en vrije veldruimte delen. Dit heeft tot effect dat onze opleiding herkenbaarder wordt en in kwaliteit verbetert.